Birkholm
Birkholm Beboerforening > Det sydfynske øhav

Det sydfynske øhav

Landskabet
Øhavet og de tilgrænsende kystområder udgør et enestående landskab af national og international betydning.

Området er karakteriseret ved det lavvandede havområde med omkring 50 langstrakte øer og holme, som ved deres orientering nordvest-sydøst vidner om isens bevægelsesretning dengang Lillebæltgletcheren udformede landskabet for mere end 15.000 år siden.

Det meget varierede kystlandskab med nor, strande, strandenge, klinter samt vandhuller, hegn og småskove inde på øerne giver sammen med de lavvandede havområder særlig gode vilkår for plante- og dyreliv.

Plante- og dyreliv
Mange sjældne plantearter har voksesteder på strandengene. En stor del af den danske bestand af den udryddelsestruede klokkefrø yngler i vandhuller på nogle af øerne.

De lavvandede områder med grunde og talrige øer og holme gør det Sydfynske Øhav til en meget betydningsfuld raste- og yngleplads for mange arter af vandfugle.

Rastende vandfugle
Normalt er antallet af rastende vandfugle størst i vinterhalvåret med op til ca. 70.000 fugle og med lidt under halvdelen i sommerperioden.

I øhavet optræder store flokke af arter som knopsvane, sangsvane, mørkbuget knortegås, pibeand, gråand, krikand, gravand, troldand, bjergand, ederfugl, toppet skallesluger, blishøne og skarv.

Fuglelivet i yngletiden
Øhavet er med sine mange ubeboede holme et kerneområde for måge- og ternearter, bl.a. stormmåge og havterne, men næsten alle arter, bl.a. dværgterne, yngler her.

Af ynglende andefugle kan nævnes knopsvane, grågås, spidsand, ederfugl og toppet skallesluger. Af vadefugle yngler bl.a. strandskade, klyde, brushane, stor kobbersneppe, vibe, stenvender og rødben.

EF-fuglebeskyttelsesområde
På grund af det rige fugleliv, især ande- og vadefugle, er Det Sydfynske Øhav udpeget som internationalt fuglebeskyttelsesområde i henhold til såvel EF-fuglebeskyttelsesdirektivet som Ramsar-konventionen.

Danmark har dermed en særlig forpligtigelse til at passe godt på naturområdet og beskytte stedets fugleliv.

Vildtreservat
Miljø- og Energiministeriet har med virkning fra 1. september 1996 udlagt det Sydfynske Øhav som vildtreservat. Reservatordningen indebærer, at der er jagtforbud og færdselsreguleringer på nogle af de steder, hvor fuglene søger føde eller yngler.